Ke Laman Pendidikan Islam

Model Pengajaran Kefahaman Al-Quran

 Home Up

 

Pelajaran:   Kefahaman Al-Quran (Ayat 155-156 surah al-Baqarah)

Tajuk:          Ujian dan kesabaran 

Tingkatan:  Satu

Bilangan Pelajar:  35 orang

Masa :        40 minit

  Objektif Am :   Pelajar dapat membaca Al-Quran dengan baik dan mengetahui   panduan Al-Quran kepada umat Islam 

  Objektif Khas:  1.  Pelajar dapat menerangkan jenis-jenis ujian Tuhan kepada

                   HambaNya

              2.  Dapat menerangkan tujuan Allah menguji manusia

3.      Dapat menyenaraikan kelebihan orang yang bersabar

 
Langkah 1.  Induksi set

Setelah bertanya khabar dan berdoa, guru menarik perhatian pelajar dengan soalan-soalan yang ada kaitan dengan tajuk.  Misalnya.  Gambar hujan lebat dan banjir, orang dalam keadaan cemas dan sedang dipindahkah.  Guru bertanya:  Gambar apa ini? Bagaimana perasaan orang yang ditimpa musibah seperti ini?  Dalam keadaan seperti ini apa kita mesti buat? Ya, Islam ajar kita, apabila kita menghadapi kesusahan kita mesti bersabar.  Hari ini kita akan membaca ayat-ayat Al-Quran yang mencerita tentang jenis-jenis musibah sebagai ujian Tuhan kepada kita dan menggalakkan kita supaya bersabar.

 
Langkah 2.  Membaca ayat Al-Quran

Guru paparkan ayat di hadapan kelas, sama ada dengan tulisan di papan tulis, carta, LCD, tranparensi dan sebagainya. Guru ambil perhatian murid supaya mendengar  bacaan guru.  Guru membaca ayat dengan cermat, baik, betul dan fasih.  Selepas dua kali guru minta pelajar membaca mengikut bacaan guru.  Selepas itu guru minta murid membaca secara perseorangan (bilangan murid bergantung kepada masa).  Guru betulkan bacaan yang salah jika ada.

 
Langkah 3.  Perbincangan maksud ayat

Guru beri makna ayat atau guru minta murid membaca makna yang ada dalam buku teks atau makna yang ditulis oleh guru dalam carta.  Berdasarkan kepada makna ayat itu guru beri soalan.  Contohnya:  Apakah yang dijelaskan oleh ayat ini?  Apakah jenis ujian Allah kepada manusia seperti yang tersebut dalam ayat ini.  Ada tak ujian selain daripada ini? Sebutkan.  Guru ulaskan semua jenis-jenis ujian itu.  Kemudian guru bertanya:  Kenapakah kita diuji dengan musibah seperti itu.  Guru ulaskan jawapan murid. Guru bertanya lagi.  Apa kita harus buat apabila kita diuji dengan musibah seperti yang tersebut itu? Ya, kita mesti bersabar, kerana bersabar itu banyak faedahnya.

Guru terus berbincang dengan kelas tentang cara bersabar sehingga pelajar faham apa maksud bersabar dan bagaimana tindakan orang yang bersabar berbanding dengan orang yang tidak bersabar.

 
Langkah 4.  Perbincangan dalam kumpulan

Murid dipencahkan dalam beberapa kumpulan.  Tajuk yang akan dibincangkan ialah;  Apakah hikmah bersabar?.  Jika guru mempunyai tajuk lebih daripada satu boleh dibincangkan tajuk yang berlainan bagi tiap-tiap kumpulan.  Guru nasihatkan supaya setiap kumpulan melantik seorang pengerusi untuk mengandalikan perbincangan dan  seorang jurutulis.  Pesankan bahawa di akhir pelajaran setiap kumpulan akan membentangkan hasil perbincangannya.

            Setelah cukup masa, guru minta setiap kumpulan menghantar wakil ke depan kelas untuk membentangkan hasilnya. Kalau boleh dilekatkan di papan tulis.  Setelah semua kumpulan selesai membentangkan hasil, guru ajak pelajar melihat jika ada yang sama.  Kemudian guru buat rumusan bahawa hikmat bersabar itu ialah………

Lebih baik guru tulis dengan ringkas di papan tulis dan minta pelajar menyalinnya sebagai nota.  Nota inilah yang akan dijawab dalam peperiksaan nanti.

 
Langkah 5.  Penilaian

Guru padam semua catatan yang ada di papan tulis dan guru memberi soalan kepada kelas.  Contohnya: 

-         Sebutkan jenis-jenis ujian yang diberikan Tuhan kepada manusia ?

-         Kenapakah Allah ujikan manusia dengan berbagai macam musibah?

-         Berikan tiga hikmah bersabar?

-         Apa tandanya orang tidak sabar?

-         Apa hukumnya orang yang tidak bersabar?

 

Langkah 6.  Penutup

Guru merumuskan isi pelajaran hari ini dan menasihati pelajar supaya berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat.  Nasihatkan pelajar supaya bersabar apabila ditimpa sesuatu musibah, kerana bersabar itu banyak kelebihannya.  Setiap orang akan diuji oleh Allah dan ujian ini tidak sama antara seorang dengan seorang, dan orang yang bersabar itu mendapat pahala dan dikasihi Allah.

                                   

Home Up