Ke Laman Pendidikan Islam

 

Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat.

Home

 Pro-Forma Pengajian al-Quran

Fakulti :

Jabatan : 

PENDIDIKAN

Asas Pendidikan dan Kemanusiaan
 

Program Pengajian :

Sarjana Pendidikan
 

Kod Kursus :

Tajuk Kursus :

Jam Kredit :

Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus :

PAGS 6325

Pengajian al-Quran

3

Kehadiran 80%

 

Objektif Kursus :

Di akhir kursus ini, pelajar dapat menjelaskan:

1.  Menjelaskan mengenai sejarah al-Quran

2.  Menerangkan konsep mengajar dan belajar al-Quran
     serta perkaedahannya

3.  Menghuraikan maksud Tajwid al-Quran dan
     mengaplikasikannya dalam bacaan

4.  Menyenaraikan jenis-jenis lagu al-Quran (Tarannum) dan
     bentuk-bentuk bacaan al-Quran (Qiraat)

 

Sinopsis Kandungan Kursus :

Kursus ini memberi pengalaman tentang sejarah al-Quran yang merangkumi pengumpulan dan penulisannya serta Qiraat Tujuh.  Pelajar dibekalkan dengan pengetahun tentang Tajwid dan Tarannum al-Quran serta kaedah pengajarannya di sekolah.
 

Kaedah Penilaian :

Penilaian berterusan: 40%
Peperiksaan: 60% 
 

 

 Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan.

 Maklumat Kursus Pengajian al-Quran

Tahun Akademik:

Semester:

2004/2005

2
 

Kod Kursus :

Tajuk Kursus :

Jam Kredit :

Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus :
 

PAGS 6325

Pengajian al-Quran

3

 Kehadiran 80%
 

Rujukan Utama :

1.     Al-Suyuti, Jalaluddin Abd al-Rahman (1951). Al-Itqan fi `Ulum al-Quran. Mesir: Matbua`at Musa al-Babi. 

2.   Denfer, Ahmad Von (1991).  `Ulum al-Quran. Kuala Lumpur: The Islamic Foundation.

3.   Haji Nlik Jaafar Nik Ismail (1998). Qawa’id al-Tarannum. Kuala Lumpur: Dar al-Fikr.

4.   Hassan Mahmud al-Hafiz (1987).  Ilmu Tajwid al-Quran. Kuala Lumpur: Pustaka Dinie.
 

Bahan Pengajaran/ Peralatan:

Buku rujukan dan nota kuliah 
 

Kaedah Pengajaran-Pembelajaran :
 

 Kuliah dan pembincangan

Pensyarah:

Bilik:

Tel / email:

Mohd Yusuf Ahmad

1.43, Tingkat 5, Menara Pendidikan

79675087 / myusuf@yahoo.com
 

Hari / Masa Kuliah :

Bilik:

Tutorial / Amali :

Bilik:

Sabtu:  8.00 – 11.00 pagi

BSB

 

 

Tarikh-Tarikh Penting :

 

 

  

JADUAL PENGAJARAN
 

MINGGU

 

TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS

RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN

1

 

Pengenalan, konsep dan definisi al-Quran, sebab al-Quran diturunkan.  Pendidikan disebalik penurunan al-Quran
 

Nota kuliah

2

 

Nama-nama al-Quran, falsafah di sebalik nama-nama al-Qaran dan kaitannya  dengan Pendidikan Islam
 

Nota kuliah

3

 

Penurunan al-Quran: Bila, di mana, ayat pertama diturunkan.  Pendidikan daripada wahyu pertama.
 

Nota kuliah

4

 

Cara-cara wahyu di turunkan dan pengajarannya
 

Nota kuliah
 

5

 

Al-Quran diturunkan beransur-ansur dan hikmahnya.  Pendidikan di sebalik penurunan beransur-ansur
 

Nota kuliah

6

 

Ayat Makki dan Madani. Maksud Makki dan Madani serta karakteristik ayat. Pendidikan dan kaedah pengajaran di sebalik ayat-ayat tersebut
 

Nota kuliah

7

 

Perbincangan mengenai ayat pertama dan yang akhir. Pendidikan di sebalik ayat pertama dan akhir
 

Nota kuliah

8

 

Penulisan  dan pengumpulan al-Quran
 

Nota kuliah

9

 

Al-Quran diturunkan Tujuh Huruf: Konsep dan hikmahnya serta kaedah pengajaran di sebalik Tujuh Huruf
 

 Nota kuliah

10

 

Sejarah Qiraat al-Quran.  Pendidikan di sebalaik Qiraat Tujuh
 

Nota kuliah

11

 

Mengenal Mushaf `Uthmani,   Rasm `Utahmani dan Imlaii
 

 Nota kuliah

12

 

Kelebihan al-Quran:  Membaca, memahami dan menghayati

 Nota kuliah

13

 

Adab-adab Hamlah al-Quran

 

 Nota kuliah

14

 

Rumusan

 

 

 

Home