Ke Laman Pendidikan Islam

 Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat.

Home

 Pro-Forma Kursus

Fakulti :
Jabatan : 

PENDIDIKAN
ASAS PENDIDIKAN DAN KEMANUSIAAN
 

Program Pengajian :

Sarjana Pendidikan 
 

Kod Kursus :
Tajuk Kursus :
Jam Kredit :

Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus :

PAGS 6108
Kurikulum Pendidikan Islam
3

 Kehadiran 80%
 

Objektif Kursus :

Pada akhir kursus ini, pelajar boleh menjelaskan:
     1)     Dapat menjelaskan maksud kurikulum
     2)     Menjelaskan teori pembinaan kurikulum dan asas kurikulum
            Pendidikan Islam
     3)
     Menganalisis kurikulum yang sedia ada
     4)     Merekabentuk kurikulum Pendidikan Islam yang bersifat futuristic
 

Sinopsis Kandungan Kursus :

Konsep kurikulum dan teori pembinaannya
 Asas atau landasan kurikulum Pendidikan Islam
 Sejarah kurikulum Pendidikan Islam
 Analisis kurikulum
 

Kaedah Penilaian :

Penilaian berterusan: 40%
Amali: 60% 
 

  Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan.

 Maklumat Kursus

Tahun Akademik:
Semester:

2004/2005
1
 

Kod Kursus :
Tajuk Kursus :
Jam Kredit :

Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus :
 

PAGS 6108
Kurikulum Pendidikan Islam
3

 Kehadiran 80 %

 

Rujukan Utama :

      1)     Saedah  Siraj (2001). Perkembangan Kurikulum: Teori dan
     Amalan
.
Kuala Lumpur: Alam Pintar Enterprise.
2)     Ornstein, A.C. & Hunkin, F.P. (1998). Curriculum,  foundation,
     principles and issues.
 
Boston: Allyn and Bacon.
3)     Al-Kilani, Majid `Arsan (1997). Ahdaf al-Tarbiyah al-Islamiyah.
    
USA: International Institute of Islamic Thought
4)     Al-Abrashi,  Muhammad `Atiyah (1976).  Al-Tarbiyah al-Islamiyah
     Wafalasafatuha
, ctk. 3. Al-Qahirah: Dar al-Fikr al-Arabi.
 

Bahan Pengajaran/ Peralatan

 

Buku rujukan, nota kuliah & tutorial
 

Kaedah Pengajaran-Pembelajaran :
 

 Tutorial dan perbincangan

Pensyarah:
Bilik:
Tel / email:

Mohd Yusuf Ahmad
1.43, Tingkat 5, Menara Pendidikan
79675087 / myusuf@yahoo.com
 

Hari / Masa Kuliah :
Bilik:
Tutorial / Amali :
Bilik:
 

Selasa,  jam 3.00 6.00
BSB

 

Tarikh-Tarikh Penting :

 

 

 

JADUAL PENGAJARAN
 

MINGGU

 

TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS

RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN

1

 

Pengenalan: Konsep dan Definisi Kurikulum

Nota kuliah

2

 

Asas Pembinaan Kurikulum:  Analisis situasi dan matlamat

 

3

 

Pendidikan Islam:  Konsep dan Matlamat

 

4

 

Falsafah di sebalik kurikulum Pendidikan Islam

 

5

 

Kurikulum Pendidikan Islam

 

6

 

Sejarah Kurikulum Pendidikan Islam

 

7

 

Analisis Kurikulum Pendidikan Islam semasa

 

8

 

Pengurusan kurikulum Pendidikan Islam

 

9

 

Pembentukan kurikulum Pendidikan Islam

 

10

 

Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Islam

 

11

 

Kurikulum Pendidikan Islam dan kemahiran ICT

 

12

 

Penilaian kurikulum

 

13

 

Perubahan kurikulum

 

14

 

Rumusan dan ulang kaji

 

 

 

Home