Ke Laman Pendidikan Islam

 

Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat.

 Home

Pro-Forma Kursus Kaedah Pendidikan Islam

Fakulti :

Jabatan : 

PENDIDIKAN

ASAS PENDIDIKAN DAN KEMANUSIAAN
 

Program Pengajian :

Sarjana Muda Pendidikan Islam
 

Kod Kursus :

Tajuk Kursus :

Jam Kredit :

Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus :
 

IXEB 1101

Kaedah Pendidikan Islam

3

  Kehadiran 80%

  

Objektif Kursus :

Pada akhir kursus ini, pelajar boleh menjelaskan:

1)      Kkonsep Pendidikan Islam

2)      Kurikulum Pendidikan Islam

3)     Menyenaraikan kaedah pengajaran pendidikan Islam

4)     Maksud pengurusan bilik darjah dan caranya

5)     Mengaplikasikan kaedah dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam
 

Sinopsis Kandungan Kursus :

Konsep dan matlamat Pendidikan Islam 

 Kurikulum Pendidikan Islam, kaedah dan kemahiran berfikir dalam Pendidikan Islam

 Kemahiran pengurusan bilik darjah
  

Kaedah Penilaian :

Penilaian berterusan: 40%
Peperiksaan: 60% 
 

 

 Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan.

 Makllumat Kursus

Tahun Akademik:

Semester:

2004/2005

2
 

Kod Kursus :

Tajuk Kursus :

Jam Kredit :

Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus :

IXEB 1101

Kaedah Pendidikan Islam

3

  Kehadiran 80%

 

Rujukan Utama :

1)     Ahmad Mohd Salleh (1997), Pendidikan Islam: Falsafah, Pedagogi dan Metodologi. Fajar Bakti

2)     Hasan Langgulung (1997). Asas-Asas Pendidikan Islam. Kuala Lumpur: DBP, ctk. 2.

3)     Sharifah Alwiah AlSagoff (1986). Ilmu Pendidikan: Pedagogi. Kuala Lumpur: Heinemann, ctk. 2.

4)     Mohd. Yusuf Ahmad (2000) Sejarah dan Kaedah Pendidikan al-Quran. Universiti Malaya.
 

Bahan Pengajaran/ Peralatan:
 

Buku rujukan dan nota kuliah 

Kaedah Pengajaran-Pembelajaran :
 

 Kuliah dan perbincangan

Pensyarah:

Bilik:

Tel / email:

Mohd Yusuf Ahmad

1.43, Tingkat 5, Menara Pendidikan

79675087 / myusuf@yahoo.com
 

Hari / Masa Kuliah :

Bilik:

Tutorial / Amali :

Bilik:

Selasa Khamis,  jam 12.00 1.00

DK1 Akademi Pengajian Islam

 

 

Tarikh-Tarikh Penting :

 

 

 

JADUAL PENGAJARAN
 

MINGGU

 

TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS

RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN

1

 

Falsafah dan matlamat Pendidikan Islam

Nota kuliah

2

 

Kurikulum Pendidikan (Teras)

Nota kuliah

3

 

Kurikulum Pendidikan Islam (Elektif)

Nota kuliah

4

 

Pendekatan dan teknik pengajaran Pendidikan Islam

Nota kuliah

5

 

Kaedah Pengajaran Ibadat

Nota kuliah

6

 

Kaedah Pengajaran Akhlak

Nota kuliah

7

 

Kaedah Pengajaran Sirah Nabawiah

Nota kuliah

8

 

Kaedah Pengajaran Aqidah

Nota kuliah

9

 

Kemahiran Belajar dalam Pendidikan Islam

 Nota kuliah

10

 

Kemahiran berfikir dalam Pendidikan Islam

Nota kuliah

11

 

Motivasi dalam Pendidikan Islam

 Nota kuliah

12

 

Pengurusan bilik darjah

 Nota kuliah

13

 

Penyediaan Bahan Bantu Mengajar

 Nota kuliah

14

 

Persediaan untuk pengajaran mikro

 

 

 Home