Ke Laman Pendidikan Islam

 

Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat.

Home

 Pro-Forma Kursus Falsafah Pendidikan Perspektif Islam

Fakulti :

Jabatan : 

PENDIDIKAN

ASAS PENDIDIKAN DAN KEMANUSIAAN
 

Program Pengajian :

Sarjana  Pendidikan 
 

Kod Kursus :

Tajuk Kursus :

Jam Kredit :
 

Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus :
 

PAGS 6312

Falsafah Pendidikan Perspektif Islam

3
 

 Kehadiran 80%
 

Objektif Kursus :

Pada akhir kursus ini, pelajar dapat:

1.      Mengaitkan Falsafah  Islam dengan Falsafah Pendidikan
 Islam

2.      Menjelaskan maksud Pendidikan dalam persfektif Islam

3.      Menyenaraikan Fungsi falsafah dalam Pendidikan  Islam

4.      Dapat merumuskan persamaan dan perbezaan antara Falsafah pendidikan mengikut Ibnu Khaldun, al-Qabisi dan al-Ghazali. 
 

Sinopsis Kandungan Kursus :

Definisi falsafah mengikut tradisi Islam

Maksud falsafah Islam dalam pendidikan

Fungsi falsafah dalam Pendidikan Islam

Analisis beberapa pendapat ahli Falsafah Islam dalam pendidikan seperti al-Ghazali, Ibn Khaldun dan al-Qabisi.

   

Kaedah Penilaian :

Penilaian berterusan: 70%
Peperiksaan: 30% 

 

 

 Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan.

 Maklumat Kursus

Tahun Akademik:

Semester:

2003/2004

2
 

Kod Kursus :

Tajuk Kursus :

Jam Kredit :

Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus :

PSGS 6312

Falsafah Pendidikan Perspektif Islam

3

  Kehadiran 80%

 

Rujukan Utama :

1.      Al-Syaibani, Omar (1991). Falsafah Pendidikan Islam. Terj. Hasan Langgulung. Shah Alam: Hizbi.

2.      Hasan Langgulung (1997). Asas-Asas Pendidikan Islam.Kuala Lumpur: DBP. Ctk. 2.

3.      Al-Attas, S.M. Naquib (1980). The Concept of Education in Islam. Kuala Lumpur: ABIM

4.      Al-Nukmy (1995). Kaedah dan Kurikulum Pendidikan Islam Menurut Ibnu Khaldun dan al-Qabasi. K. Lumpur: Pustaka Syuhada
 

Bahan Pengajaran/ Peralatan:
 

Buku rujukan dan nota kuliah 
 

Kaedah Pengajaran-Pembelajaran :
 

 Kuliah dan pembentangan

Pensyarah:

Bilik:

Tel / email:

Mohd Yusuf Ahmad

1.43, Tingkat 5, Menara Pendidikan

79675087 / myusuf@yahoo.com
 

Hari / Masa Kuliah :

Bilik:

Tutorial / Amali :

Bilik:

Sabtu:  8.00 11.00 pagi

BSC

 

 

Tarikh-Tarikh Penting :

 

 

  

JADUAL PENGAJARAN
 

MINGGU

 

TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS

RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN

1

 

Pengenalan dan makna falsafah
 

Nota kuliah

2

 

Falfasah dalam perspektif Islam

 

Nota kuliah

3

 

Konsep Islam dan falsafah Islam

 

Nota kuliah

4

 

Konsep Pendidikan Islam

 

Nota kuliah

5

 

Falsafah Pendidikan Islam

 

Nota kuliah

6

 

Fungsi falsafah dalam pendidikan

 

Nota kuliah

7

 

Falsafah Pendidikan menurut Ibnu Khaldun

 

Nota kuliah

8

 

Falsafah Pendidikan menurut al-Qabisi

 

Nota kuliah

9

 

Falsafah Pendidikan menurut Ibnu Sahnun

 

 Nota kuliah

10

 

Falsafah Pendidikan  menurut al-Ghazali

 

Nota kuliah

11

 

Falsafah pendidikan melahirkan matlamat

 Nota kuliah

12

 

Falsafah pendidikan melahirkan kurikulum

 Nota kuliah

13

 

Matlamat  dan Kurikulum Pendidikan  dalam perspektif Islam

 

 Nota kuliah

14

 

Rumusan

 

 

 

Home